کتاب الکترونیکی درخت رابطه

تومان0

این کتاب به شما اصول مهارت های ارتباطی را یا می دهد و با به کار گیری نکات آن ارتباط اصولی تری را با دیگران خواهید داشت و این شما را یک گام به جلو هدایت می کند و اما هدیه بی نظیری  که در این کتاب برای شما در نظر گرفته شده است فکر میکنم که خوشحال خواهید شد .